Διαδικασία τεχνικού ελέγχου

 • Με ένα τηλεφώνημα προγραμματίζετε το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ, την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε
 • Προσέρχεστε στο ΙΚΤΕΟ την ώρα του ραντεβού
 • Παραδίδετε τα απαραιτητα δικαιλογητικά για διεκπεραίωση
 • Περιμένετε στον άνετο χώρο αναμονής, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου
 • Ο ελεγκτής σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα του ελέγχου και σας παραδίδει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου με τα δικαιολογητικά
 • Ο ελεγκτής επικολλά το Ειδικό Σήμα Καταλληλότητας στην πινακίδα και… έχετε τελειώσει

“Η διαδικασία τεχνικού ελέγχου των δίκυκλων οχημάτων διεξάγεται σύμφωνα με την Υ.Α. ΟΙΚ. 19111/192(ΦΕΚ Β/1003) της 26.03.2019. ”  

Περιγραφικά ελέγχονται στο όχημα τα κάτωθι:
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ – ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 •  Τα στοιχεία του οχήματος (πινακίδα κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, αρ. κινητήρα σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας)
 •  Το όχημα εξωτερικά (οπτικώς)
 •  Τα καυσαέρια

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

 •  Η απόδοση των φρένων
 •  Η απόδοση του χειροφρένου (εφόσον υπάρχει)
 •  Τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους (γενική λειτουργία)

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

 • Το σύστημα διεύθυνσης (τιμόνι, χειρολαβές, πιρούνια)
 • Το πλαίσιο -των εξαρτημάτων- του εξοπλισμού
 • Οι άξονες- τροχών-ελαστικών- ανάρτησης
 • Το σύστημα μετάδοσης κίνησης
 • Το σύστημα πέδησης (χειρομοχλοί-ποδομοχλοί, δίσκοι- ταμπούρα, εύκαμπτες – άκαμπτες σωληνώσεις)
 • Πραγματοποιείται μέτρηση της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου

O έλεγχος ολοκληρώνεται με την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και την επικόλληση του ειδικού σήματος στην πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.