Ειδικοί έλεγχοι διασκευής Υγραερίου & Φυσικού αερίου (LPG & CNG)

Για τον έλεγχο της διασκευής σε οχήματα με σύστημα κίνησης φυσικού αερίου (CNG), χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη
  •  Βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου
  • Βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής υποβιβαστή πίεσης (εφόσον υφίσταται τέτοιο εξάρτημα)
  • Βεβαίωση καλής λειτουργίας συσκευής φυσικού αερίου σε συνδιασμό με αισθητήρα οξυγόνου (σε όχημα με ρυθμιζόμενο καταλύτη)
  • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ (εφόσον αυτό απαιτείται)
  • Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς και τοποθέτησης του συστήματος CNG

Για τον έλεγχο της διασκευής σε οχήματα με σύστημα υγραεριοκίνησης (LPG), χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη υγραερίου
  •  Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ (εφόσον αυτό απαιτείται)
  • Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς και τοποθέτησης του συστήματος LPG
  • Βεβαίωση αντιπροσώπου για την ηλεκτροκίνητη μονάδα και τον πνεύμονα με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένο